Schaakmat Westland

Voorheen Schaakmat en Westlandse Schaakcombinatie (W.S.C.)

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap van Schaakmat Westland wordt steeds aangegaan voor één seizoen, dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Als een lid niet of niet tijdig opzegt, dan wordt het lidmaatschap steeds één jaar verlengd.

Artikel 1.7 van het Huishoudelijk Reglement luidt: Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt door schriftelijke of elektronische mededeling aan de secretaris uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar, behoudens onvoorziene omstandigheden; dit ter beoordeling van het bestuur.

Met een elektronische mededeling wordt een e-mail bedoeld. Als de secretaris de opzegging per e-mail niet binnen een week bevestigt, dan wordt u verzocht het bericht te verzenden, maar dan met tevens (via een CC) naar de voorzitter. De e-mailadressen staan op de site bij menu keuze "Vereniging" en 'Bestuur'.

Door een nieuwe wet worden abonnementen en lidmaatschappen sinds 2011 niet meer automatisch en stilzwijgend verlengd.

Voor (sport)verenigingen wordt echter een uitzondering gemaakt. Als het lid niet opzegt wordt het lidmaatschap met 1 jaar verlengd op voorwaarde, dat de vereniging via site en/of clubblad duidelijk aangeeft hoe en wanneer kan worden opgezegd.